Read More
Kế toán

[N220] TUYỂN KẾ TOÁN (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 12.000 rmb~40.000.000 vnđ Chuyển chính: 15.000 rmb~50.000.000 vnđ (mỗi tháng tăng đến 15k thì dừng). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở. Trợ dùng...

Xem thêm

[N212] TUYỂN KẾ TOÁN (PASAY - MANILA)
Read More
Kế toán

[N212] TUYỂN KẾ TOÁN (PASAY – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 8.000 rmb~26.400.000 vnđ. Chuyển chính: 10.000 rmb~33.000.000 vnđ (mỗi tháng tăng 500 đến 10k thì dừng). Sau 1 năm: 13k rmb~42.900.000 vnđ (mỗi tháng tăng 500 đến 13k). Năm...

Xem thêm